Säännöt

The elderly lady

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Tuovi Siiri Hännisen Säätiö sr ja kotipaikka Vihti.

 

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten ja lasten hoito- ja suojelutyötä.

 

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan vanhusten ja lasten hoito- ja suojelutyönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Saarelan toimintakeskus-nimistä toimintakeskusta, joka toimii Saarelan tilan alueella Vihdin Härköilän kylässä.

 

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääoma on Tuovi Siiri Hännisen 28.2.1984 allekirjoittaman testamentin ja Hännisen jälkeen 30.10.2012 laaditun perukirjan mukainen omaisuus. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

 

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja 0-6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitukseen tulee kuulua yksi edustaja John Viktor Hännisen ja Siiri Sofia Hännisen suvusta sekä Vihdin kunnanhallituksen, Vihdin sosiaalilautakunnan, Vihdin Säästöpankin ja Vihdin evankelis-luterilaisen seurakunnan nimeämät edustajat, jokaiselta yksi varsinainen jäsen ja mahdollinen varajäsen.

Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2016 vuosikokouksen päättyessä.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee hallitus noudattaen perustajan määräystä, jonka mukaan hallitukseen on kuuluttava yksi jäsen John Viktor Hännisen suvusta, Siiri Sofia Hännisen suvusta sekä Vihdin kunnanhallituksen, Vihdin sosiaalilautakunnan, Vihdin Säästöpankin ja Vihdin evankelis-luterilaisen seurakunnan nimeämät edustajat, jokaiselta yksi varsinainen jäsen ja mahdollinen varajäsen.

 

6 § Hallituksen kokous

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

 

7 § Säätiön asiamies

Säätiön hallitus voi valita säätiölle asiamiehen. Asiamies valmistelee hallituksen päätöksenteon kannalta tarpeelliset asiat ja toimeenpanee hallituksen päätösten toteutuksen. Säätiön hallitus valvoo asiamiehen toimintaa. Hallitus toimii asiamiehen esimiehenä.

 

8 § Hallituksen jäsenten ja säätiön asiamiehen palkkio

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkio ja palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä. Säätiön asiamiehelle voidaan maksaa palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä. Asiamiehen palkkioista päättää hallitus.

 

9 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa on:

1) käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus

2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle

3) määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä

4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

5) valitaan hallituksen toimikauden päättyessä hallituksen jäsenet.

 

10 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin.

Hallitus voi määrätä säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin.

 

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Hallituksen on kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä, jos tilintarkastuskertomus antaa siihen aihetta.

 

12 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

 

14 § Säätiön lakkauttaminen

Säätiö voidaan lakkauttaa, jos säätiö ei enää kykene toimimaan tarkoituksensa toteuttamiseksi ja, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä kannattaa lakkauttamista. Jos säätiö lakkautetaan, käytetään varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.